Regulamin zam贸wie艅 indywidualnych

Witaj 馃檪

Obecnie zajmuj臋 si臋 wy艂膮cznie realizacj膮 zam贸wie艅 indywidualnych.
Ten dokument powsta艂 po to, 偶eby wyja艣ni膰 Ci, jak wygl膮da ca艂y proces oraz jakie s膮 zar贸wno moje, jak i Twoje prawa i obowi膮zki.

Nazywam si臋 Anna Nita. Jestem administratorem witryny nitkomanka.pl, sprzedawc膮 oraz us艂ugodawc膮. Prowadz臋 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 o nazwie Anna Nita z siedzib膮 mieszcz膮ca si臋 pod adresem: ul. V Dzielnica 10; 77-430 Krajenka (NIP: 7393473235, REGON: 388340703)

Poni偶ej znajdziesz Regulamin, w kt贸rym zawarte zosta艂y informacje m.in. o sposobie z艂o偶enia zam贸wienia prowadz膮cego do zawarcia umowy, szczeg贸艂ach dotycz膮cych realizacji zawartej umowy, formach dostawy i p艂atno艣ci dost臋pnych w sklepie, odst膮pieniu od umowy, czy post臋powaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek uwag, pyta艅, w膮tpliwo艣ci, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem nitkomanka@nitkomanka.pl

搂 1 Definicje
2 Postanowienia wst臋pne
搂 3 Us艂ugi 艣wiadczone drog膮 elektroniczn膮
搂 4 Sk艂adanie Zam贸wienia
搂 5 Dostawa i p艂atno艣膰
搂 6 Realizacja Zam贸wienia
搂 7 Odst膮pienie od umowy Konsumenta
搂 8 Odpowiedzialno艣膰 za wady
搂 9 Dane osobowe i pliki cookies
10 Prawa w艂asno艣ci intelektualnej
搂 11 Pozas膮dowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅
搂 12 Postanowienia ko艅cowe

搂 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje si臋 nast臋puj膮ce znaczenie poni偶szych poj臋膰:

 1. Kupuj膮cy 鈥 osoba fizyczna, osoba prawna lub u艂omna osoba prawna,
 2. Konsument 鈥 osoba fizyczna, zawieraj膮ca ze Sprzedawc膮 umow臋 sprzeda偶y niezwi膮zan膮 bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮,
 3. Regulamin 鈥 niniejszy regulamin, dost臋pny pod adresem https://nitkomanka.pl/regulamin-zamowien
 4. Witryna 鈥 strona internetowa dost臋pna pod adresem https://nitkomanka.pl
 5. Zam贸wienie lub Zam贸wienie indywidualne 鈥 zam贸wienie realizowane przez Sprzedawc臋 wed艂ug specyfikacji podanej przez Klienta lub s艂u偶膮ce zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Do zawarcia umowy dochodzi drog膮 e-mailow膮.
 6. Sprzedawca 鈥 Anna Nita; ul. V Dzielnica 10; 77-430 Krajenka (NIP: 7393473235, REGON: 388340703)

搂 2 Postanowienia wst臋pne

 1. Sprzedawca prowadzi sprzeda偶 detaliczn膮, 艣wiadcz膮c jednocze艣nie na rzecz Kupuj膮cych us艂ugi drog膮 elektroniczn膮.
 2. Regulamin okre艣la zasady i warunki sk艂adania Zam贸wie艅 indywidualnych, a tak偶e prawa i obowi膮zki Sprzedawcy i Kupuj膮cych.
 3. Do z艂o偶enia Zam贸wienia nie jest konieczne spe艂nienie szczeg贸lnych warunk贸w technicznych przez komputer lub inne urz膮dzenie Kupuj膮cego. Wystarczaj膮ce s膮:
  1. dost臋p do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przegl膮darka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupuj膮cy nie mo偶e dokona膰 Zam贸wienia anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania z Witryny dostarczanie tre艣ci o charakterze bezprawnym, w szczeg贸lno艣ci poprzez przesy艂anie takich tre艣ci za po艣rednictwem dost臋pnych formularzy.
 6. Wszystkie ceny produkt贸w s膮 cenami brutto.

搂 3 Us艂ugi 艣wiadczone drog膮 elektroniczn膮

 1. Za po艣rednictwem Witryny, Sprzedawca 艣wiadczy na rzecz Kupuj膮cego us艂ugi drog膮 elektroniczn膮.
 2. Podstawow膮 us艂ug膮 艣wiadczon膮 drog膮 elektroniczn膮 na rzecz Kupuj膮cego przez Sprzedawc臋 jest umo偶liwienie Kupuj膮cemu z艂o偶enia Zam贸wienia prowadz膮cego do zawarcia ze Sprzedawc膮 umowy.
 3. Je偶eli Kupuj膮cy zdecyduje si臋 zapisa膰 do newslettera, Sprzedawca 艣wiadczy r贸wnie偶 na rzecz Kupuj膮cego us艂ug臋 drog膮 elektroniczn膮 polegaj膮c膮 na przesy艂aniu Kupuj膮cemu wiadomo艣ci e-mail zawieraj膮cych informacje o nowo艣ciach, promocjach, produktach lub us艂ugach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa si臋 poprzez wype艂nienie i przes艂anie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie sk艂adania zam贸wienia. Kupuj膮cy mo偶e w ka偶dej chwili zrezygnowa膰 z otrzymywania newslettera, klikaj膮c w przycisk s艂u偶膮cy do rezygnacji widoczny w ka偶dej wiadomo艣ci przesy艂anej w ramach newslettera lub przesy艂aj膮c stosowne 偶膮danie do Sprzedawcy.
 4. Us艂ugi 艣wiadczone s膮 drog膮 elektroniczn膮 na rzecz Kupuj膮cego nieodp艂atnie. Odp艂atne s膮 natomiast umowy zawierane drog膮 e-mailow膮.
 5. W celu zapewnienia bezpiecze艅stwa Kupuj膮cemu i przekazu danych w zwi膮zku z korzystaniem z Witryny, Sprzedawca podejmuje 艣rodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagro偶enia bezpiecze艅stwa 艣wiadczonych us艂ug, w szczeg贸lno艣ci 艣rodki s艂u偶膮ce zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 6. Sprzedawca podejmuje dzia艂ania w celu zapewnienia w pe艂ni poprawnego funkcjonowania Witryny. Kupuj膮cy powinien poinformowa膰 Sprzedawc臋 o wszelkich nieprawid艂owo艣ciach lub przerwach w funkcjonowaniu Witryny.
 7. Wszelkie reklamacje zwi膮zane z funkcjonowaniem Witryny, Kupuj膮cy mo偶e zg艂asza膰 za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail nitkomanka@nitkomanka.pl W reklamacji Kupuj膮cy powinien okre艣li膰 rodzaj i dat臋 wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci zwi膮zanej z funkcjonowaniem Witryny. Sprzedawca b臋dzie rozpatrywa膰 wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygni臋ciu na adres e-mail sk艂adaj膮cego reklamacj臋.

搂 4 Sk艂adanie Zam贸wienia

 1. Kupuj膮cy mo偶e z艂o偶y膰 zapytanie o Zam贸wienie indywidualne drog膮 e-mailow膮 lub telefonicznie. Dane do kontaktu znajduj膮 si臋 w stopce strony oraz w zak艂adce Kontakt.
 2. Po ustaleniu szczeg贸艂贸w Kupuj膮cy wype艂nia Formularz Zam贸wienia dost臋pny w za艂膮cznikach do niniejszego Regulaminu. W formularzu konieczne jest podanie danych niezb臋dnych do realizacji zam贸wienia oraz specyfikacji zamawianego produktu. Warunkiem z艂o偶enia zam贸wienia jest akceptacja Regulaminu, z kt贸rym Kupuj膮cy powinien uprzednio si臋 zapozna膰. W razie jakichkolwiek w膮tpliwo艣ci dotycz膮cych Regulaminu Kupuj膮cy mo偶e skontaktowa膰 si臋 ze Sprzedawc膮.
 3. Po otrzymaniu formularza Sprzedawca przesy艂a potwierdzenie przyj臋cia Zam贸wienia na podany przez Kupuj膮cego adres e-mail. Umow臋 uznaje si臋 za zawart膮 w momencie zaksi臋gowania na koncie podanym przez Sprzedawc臋 zadatku w kwocie stanowi膮cej 50% wynagrodzenia Sprzedawcy. Wp艂ata zadatku powinna nast膮pi膰 w ci膮gu 2 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia przyj臋cia Zam贸wienia.
 4. W Formularzu Zam贸wienia Kupuj膮cy musi poda膰 prawdziwe dane osobowe. Kupuj膮cy ponosi odpowiedzialno艣膰 za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zam贸wienia w sytuacji, gdy Kupuj膮cy poda艂 nieprawdziwe dane lub gdy dane te budz膮 uzasadnione w膮tpliwo艣ci Sprzedaj膮cego co do ich poprawno艣ci. W takim przypadku Kupuj膮cy zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez poczt臋 elektroniczn膮 o w膮tpliwo艣ciach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupuj膮cemu przys艂uguje prawo wyja艣nienia wszelkich okoliczno艣ci zwi膮zanych z weryfikacj膮 prawdziwo艣ci podanych danych. W przypadku braku danych pozwalaj膮cych Sprzedawcy na podj臋cie kontaktu z Kupuj膮cym Sprzedawca udzieli wszelkich wyja艣nie艅 po podj臋ciu kontaktu przez Kupuj膮cego.
 5. Kupuj膮cy o艣wiadcza, 偶e wszelkie dane podane przez niego w formularzu zam贸wienia s膮 prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do weryfikowania ich prawdziwo艣ci i poprawno艣ci, cho膰 posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powy偶ej.

搂 5 Dostawa i p艂atno艣膰

 1. Dost臋pne sposoby dostawy zam贸wienia opisane s膮 w zak艂adce Dostawa i P艂atno艣ci oraz prezentowane s膮 Kupuj膮cemu na etapie sk艂adania zam贸wienia. Koszt dostawy zam贸wienia ponosi Kupuj膮cy, chyba 偶e Sprzedawca na stronie Sklepu wska偶e inaczej. Sprzedawca ma prawo zadecydowa膰 o podziale zam贸wienia na kilka oddzielnych przesy艂ek bez ponoszenia dodatkowych koszt贸w przez Kupuj膮cego.
 2. Dost臋pne metody p艂atno艣ci za zam贸wienie opisane s膮 w zak艂adce Dostawa i P艂atno艣ci oraz prezentowane s膮 Kupuj膮cemu na etapie sk艂adania zam贸wienia.
 3. Faktura zostanie dor臋czona Kupuj膮cemu drog膮 elektroniczn膮, na adres e-mail podany w Formularzu Zam贸wienia.

搂 6 Realizacja Zam贸wienia

 1. Realizacja Zam贸wienia polega na wykonaniu produkt贸w zgodnie ze specyfikacj膮 podan膮 przez Kupuj膮cego w Formularzu Zam贸wienia, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupuj膮cego oraz nadaniu przesy艂ki do Kupuj膮cego zgodnie z wybran膮 przez Kupuj膮cego form膮 dostawy zam贸wienia.
 2. Nadanie przesy艂ki nast臋puje niezw艂ocznie po zaksi臋gowaniu na koncie wskazanym przez Sprzedawc臋 pozosta艂ej cz臋艣ci wynagrodzenia Sprzedawcy.
 3. Zam贸wienie uwa偶a si臋 za zrealizowane z chwil膮 nadania przesy艂ki do Kupuj膮cego (powierzenia przesy艂ki przewo藕nikowi trudni膮cemu si臋 przewozem).
 4. Ze wzgl臋du na charakter Zam贸wie艅, czas realizacji jest ustalany indywidualnie na etapie potwierdzenia przyj臋cia Zam贸wienia. Czas realizacji zale偶ny jest od ilo艣ci Zam贸wie艅 innych klient贸w oczekuj膮cych na realizacj臋.
 5. Je偶eli Kupuj膮cy zam贸wi艂 produkty ze wskazanym r贸偶nym czasem realizacji, wi膮偶膮cym dla Sprzedawcy terminem realizacji ca艂o艣ci zam贸wienia jest ten najd艂u偶szy spo艣r贸d wszystkich produkt贸w wchodz膮cych w sk艂ad zam贸wienia, przy czym Sprzedawca mo偶e zaproponowa膰 podzia艂 zam贸wienia na kilka niezale偶nych przesy艂ek celem przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do cz臋艣ci produkt贸w.

搂 7 Odst膮pienie od umowy Konsumenta

 1. W przypadku Zam贸wienia indywidualnego Konsumentowi nie przys艂uguje prawo do odst膮pienia od umowy bez podawania przyczyny, poniewa偶 wykonano rzecz nieprefabrykowan膮, wyprodukowan膮 wed艂ug specyfikacji Konsumenta lub s艂u偶膮c膮 zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. Pocz膮wszy od 01.01.2021 r., prawo do odst膮pienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikaj膮cych z ustawy o prawach konsumenta przys艂uguje r贸wnie偶 osobie fizycznej zawieraj膮cej ze Sprzedawc膮 umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z tre艣ci tej umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego na podstawie przepis贸w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej. W zwi膮zku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, pocz膮wszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotycz膮 r贸wnie偶 osoby spe艂niaj膮cej powy偶sze kryteria.

搂 8 Odpowiedzialno艣膰 za wady

 1. Sprzedawca ma obowi膮zek dostarczy膰 Kupuj膮cemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl臋dem Kupuj膮cego, je偶eli sprzedany produkt ma wad臋 fizyczn膮 lub prawn膮 (r臋kojmia za wady).
 3. Je偶eli sprzedany produkt ma wad臋, Kupuj膮cy mo偶e:
  1. 偶膮da膰 wymiany produktu na wolny od wad,
  2. 偶膮da膰 usuni臋cia wady,
  3. z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny,
  4. z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy.
 4. Je艣li Kupuj膮cy stwierdzi wad臋 produktu, powinien poinformowa膰 o tym Sprzedawc臋, okre艣laj膮c jednocze艣nie swoje roszczenie zwi膮zane ze stwierdzon膮 wad膮 lub sk艂adaj膮c o艣wiadczenie stosownej tre艣ci.
 5. Kupuj膮cy mo偶e skorzysta膰 z formularza reklamacyjnego, dost臋pnego pod adresem https://nitkomanka.pl/wp-content/uploads/2021/04/Formularz-reklamacyjny.pdf lub do pobrania pod tre艣ci膮 regulaminu, jednak nie jest to obowi膮zkowe.
 6. Kupuj膮cy mo偶e kontaktowa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 zar贸wno poczt膮 tradycyjn膮, jak r贸wnie偶 poczt膮 elektroniczn膮.
 7. Sprzedawca ustosunkuje si臋 do sk艂adanej przez Kupuj膮cego reklamacji w ci膮gu 14 dni od dnia dor臋czenia mu reklamacji za pomoc膮 takiego 艣rodka komunikacji, przy wykorzystaniu kt贸rego reklamacja zosta艂a z艂o偶ona.
 8. Szczeg贸艂y dotycz膮ce r臋kojmi Sprzedawcy za wady reguluj膮 przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 鈥 576).
 9. Pocz膮wszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie r臋kojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotycz膮ce Konsument贸w, znajduj膮 zastosowanie r贸wnie偶 do osoby fizycznej zawieraj膮cej ze Sprzedawc膮 umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z tre艣ci tej umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego na podstawie przepis贸w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej.

搂 9 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupuj膮cego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupuj膮cego przetwarzane s膮 w nast臋puj膮cych celach i w oparciu o nast臋puj膮ce podstawy prawne:
  1. zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. realizacja obowi膮zk贸w podatkowo-ksi臋gowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszcze艅 zwi膮zanych z umow膮, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawc臋 – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. identyfikacja klienta powracaj膮cego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawc臋 – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  5. obs艂uga zapyta艅 kierowanych przez Kupuj膮cych nieprowadz膮cych jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawc臋 鈥 art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  6. wysy艂ka newslettera, po uprzednio wyra偶onej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Odbiorcami danych osobowych Kupuj膮cego s膮: firmy kurierskie, urz臋dy skarbowe, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu mailingowego.
 4. Dane osobowe Kupuj膮cego s膮 przechowywane w bazie Sprzedawcy przez ca艂y czas prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej w celu zapewnienia sobie mo偶liwo艣ci identyfikacji klienta powracaj膮cego, czemu jednak Kupuj膮cy mo偶e si臋 sprzeciwi膰, domagaj膮c si臋 usuni臋cia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Je偶eli sprzeciw taki zostanie z艂o偶ony przed up艂ywem terminu przedawnienia roszcze艅 z zawartej umowy, Sprzedawca b臋dzie mia艂 nadrz臋dny interes w przechowywaniu danych Kupuj膮cego do czasu up艂ywu terminu przedawnienia roszcze艅. Dokumentacja ksi臋gowa zawieraj膮ce dane osobowe Kupuj膮cego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 5. Uprawnienia Kupuj膮cego zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do 偶膮dania od Sprzedawcy dost臋pu do danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych przez Kupuj膮cego jest dobrowolne, ale niezb臋dne, by skontaktowa膰 si臋 ze Sprzedawc膮, zawrze膰 umow臋 lub zapisa膰 si臋 do newslettera.
 7. Sklep wykorzystuje technologi臋 plik贸w cookies.
 8. Szczeg贸艂y zwi膮zane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zosta艂y w polityce prywatno艣ci dost臋pnej pod adresem: https://nitkomanka.pl/polityka-prywatnosci/

搂 10 Prawa w艂asno艣ci intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupuj膮cego, 偶e tre艣ci dost臋pne na stronach Sklepu oraz elementy produkt贸w fizycznych (np. projekty graficzne) mog膮 stanowi膰 utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do kt贸rych prawa autorskie przys艂uguj膮 Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupuj膮cego, 偶e dalsze rozpowszechnianie tre艣ci obj臋tych prawami autorskimi przez Kupuj膮cego bez zgody Sprzedawcy, za wyj膮tkiem korzystania z tre艣ci w ramach dozwolonego u偶ytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przys艂uguj膮cych Sprzedawcy i mo偶e skutkowa膰 odpowiedzialno艣ci膮 cywiln膮 lub karn膮.

搂 11 Pozas膮dowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅

 1. Sprzedawca wyra偶a zgod臋 na poddanie ewentualnych spor贸w wynik艂ych w zwi膮zku ze sprzeda偶膮 towar贸w na drodze post臋powania mediacyjnego. Szczeg贸艂y zostan膮 okre艣lone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. Mi臋dzy innymi, Konsument ma mo偶liwo艣膰:
  1. zwr贸cenia si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygni臋ciu sporu wynik艂ego z zawartej umowy sprzeda偶y,
  2. zwr贸cenia si臋 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako艅czenia sporu mi臋dzy Kupuj膮cym a Sprzedawc膮,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej statutowych zada艅 nale偶y ochrona konsument贸w.
 3. Bardziej szczeg贸艂owych informacji na temat pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅, Konsument mo偶e szuka膰 na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument mo偶e r贸wnie偶 skorzysta膰 z platformy ODR, kt贸ra dost臋pna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma s艂u偶y rozstrzyganiu spor贸w pomi臋dzy konsumentami i przedsi臋biorcami d膮偶膮cymi do pozas膮dowego rozstrzygni臋cia sporu dotycz膮cego zobowi膮za艅 umownych wynikaj膮cych z internetowej umowy sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie us艂ug.

搂 12 Postanowienia ko艅cowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwo艂ywania ofert, promocji oraz do zmiany cen produkt贸w bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupuj膮cego, w tym w szczeg贸lno艣ci warunk贸w um贸w zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupuj膮cego na podstawie um贸w zawartych przed zmian膮 Regulaminu. Kupuj膮cy, kt贸rzy posiadaj膮 zarejestrowane konto u偶ytkownika, o ka偶dej zmianie Regulaminu zostan膮 poinformowani poprzez wysy艂k臋 wiadomo艣ci na adres e-mail przypisany do konta u偶ytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupuj膮cy mo偶e nieodp艂atnie usun膮膰 swoje konto u偶ytkownika.
 3. Wszelkie spory zwi膮zane z zawieranymi umowami b臋d膮 rozpatrywane przez polski s膮d powszechny w艂a艣ciwy ze wzgl臋du na miejsce sta艂ego wykonywania dzia艂alno艣ci gospodarczej przez Sprzedawc臋. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsument贸w, w przypadku kt贸rych w艂a艣ciwo艣膰 s膮du rozpatrywana jest na zasadach og贸lnych. Pocz膮wszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje r贸wnie偶 zastosowania do osoby fizycznej zawieraj膮cej ze Sprzedawc膮 umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z tre艣ci tej umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego na podstawie przepis贸w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej – w przypadku takiej osoby w艂a艣ciwo艣膰 s膮du rozpatrywana jest na zasadach og贸lnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowi膮zuje od dnia 30.03.2021

Pliki: